بسته بندی لوازم پزشکی

دستگاه بسته بندی لوازم پزشکی :

بسته بندی لوازم پزشکی عموما به صورت اتوماتیک انجام می شود که تا جایی که می شود از تماس دست و آلوده شدن لوازم جلوگیری شود.

بسته بندی گاز استریل

دستگاه پیلوپک :

برای بسته بندی اتوماتیک گاز استریل از دستگاه پیلوپک استفاده می شود. مراحل کار به این صورت است که گازها به صورت تک تک توسط نیروی انسانی روی نقاله ی دستگاه قرار می گیرند و از آنجا وارد بخش بسته بندی شده که دوخت و برش می خورند و به از چرخه خارج می شوند.(طاقه ی تک لا جهت بسته بندی دقیقا در انتهای نوار نقاله قرار دارد.)

بسته بندی لوازم پزشکی
بسته بندی گاز استریل

بسته بندی باند گچی و باند کشی

دستگاه پیلوپک :

برای بسته بندی اتوماتیک انواع باندهای پزشکی از دستگاه پیلوپک استفاده می شود. مراحل کار به این صورت است که باندها به صورت تک تک توسط نیروی انسانی روی نقاله ی دستگاه قرار می گیرند و از آنجا وارد بخش بسته بندی شده که دوخت و برش می خورند و از چرخه خارج می شوند.(طاقه ی تک لا جهت بسته بندی دقیقا در انتهای نوار نقاله قرار دارد.)

این دستگاه اتوماتیک تعداد 60-150 عدد را در دقیقه بسته بندی می کند.

بسته بندی لوازم پزشکی
بسته بندی باند گچی

بسته بندی اپلیکاتور

دستگاه پیلوپک :

برای بسته بندی اپلیکاتورها از دستگاه پیلوپک استفاده می شود. مراحل کار به این صورت است که اپلیکاتورها به صورت تک تک توسط نیروی انسانی روی نقاله ی دستگاه قرار می گیرند و با حرکت نقاله وارد بخش بسته بندی شده که دوخت و برش می خورند و از چرخه خارج می شوند.(طاقه ی تک لا جهت بسته بندی دقیقا در انتهای نوار نقاله قرار دارد) . تمام مراحل دوخت و برش بسته ها توسط همین دستگاه به صورت اتوماتیک انجام می شود. همچنین این نوع دستگاه ها مجهز به چشمی های مخصوص می باشند تا جایگاه مناسب روی نایلون را جهت چاپ زدن پیدا کرده و عملیات چاپ را انجام دهد.این دستگاه اتوماتیک تعداد 70-140 عدد را در دقیقه بسته بندی می کند.

بسته بندی لوازم پزشکی
بسته بندی اپلیکاتور

بسته بندی قطره چکان

دستگاه پیلوپک :

برای بسته بندی اتوماتیک قطره چکان از دستگاه پیلوپک استفاده می شود. مراحل کار به این صورت است که قطره چکان ها به صورت تک تک توسط نیروی انسانی روی نقاله ی دستگاه قرار می گیرند و از آنجا وارد بخش بسته بندی شده که دوخت و برش می خورند و از چرخه خارج می شوند.(طاقه ی تک لا جهت بسته بندی دقیقا در انتهای نوار نقاله قرار دارد.)

بسته بندی لوازم پزشکی
بسته بندی قطره چکان

بسته بندی ساکشن دندان پزشکی

دستگاه پیلوپک :

برای بسته بندی اتوماتیک ساکشن داندان پزشکی هم مانند موارد دیگر قطعات پزشکی از دستگاه پیلوپک استفاده می شود. مراحل کار به این صورت است که ساکشن ها به صورت تک تک توسط نیروی انسانی روی نقاله ی دستگاه قرار می گیرند و از آنجا وارد بخش بسته بندی شده که بسته ی آ ن ها دوخت و برش می خورد و از چرخه خارج می شود.(طاقه ی تک لا جهت بسته بندی دقیقا در انتهای نوار نقاله قرار دارد) . با استفاده از این نوع دستگاه ها حدود 60-130 عدد در دقیقه را می توان بسته بندی کرد.

بسته بندی لوازم پزشکی
بسته بندی ساکشن دندانپزشکی